payment module 2CheckOut

ZOMERKORTING !   50,00 € korting op ALLE CAR RADIOS + HD-achteruitrijcamera + Draadloze verbinding  

VerkoopsvoorwaardeOm uw eigen belangen te beschermen verzoeken wij u de voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u het vakje aanvinkt. Indien u niet zeker weet wat uw rechten zijn of indien u uitleg wenst over deze rechten, gelieve dan te schrijven, te telefoneren of te mailen naar onze klantendienst op ons adres en telefoonnummer VOORDAT u de bestelling plaatst.Gelieve deze voorwaarden af te drukken en te bewaren voor uw administratie

Door een bestelling te plaatsen en goederen te kopen van Player-gt gaat u een wettelijk bindende overeenkomst met ons aan onder de volgende voorwaarden. U dient deze Voorwaarden te lezen en te begrijpen omdat zij van invloed zijn op uw rechten en aansprakelijkheden.

Dit zijn de standaard verkoopvoorwaarden van Player-gt, een online verkoper van autoradioproducten, beheerd door:i-Smart Products co., ltd,

Chase Business Centre,

39-41 Chase Side London,

e-mail: [email protected]er-gt.nl, ('de Verkoper', 'Wij' of 'Ons') voor bepaalde producten zoals uiteengezet op de pagina's op deze site ('de Goederen').

Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten,, heeft u het recht om deze transactie te herroepen. Details over uw recht op herroeping worden u samen met de Goederen toegezonden wanneer deze worden geleverd en zijn te vinden in artikel 9 hieronder. HET RECHT OM HET CONTRACT TE HERROEPEN IS NIET VAN TOEPASSING OP AUDIO- OF VIDEO-OPNAMEN OF COMPUTERSOFTWARE DIE DOOR U ZIJN GEOPEND.

DEZE VOORWAARDEN BESCHRIJVEN DE BASIS VOOR DE AANKOOP DOOR U EN DE VERKOOP DOOR ONS VAN DE PRODUCTEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN BESCHREVEN.Artikel 1. Interpretatie

1.1 In deze Voorwaarden:

  • 'Voorwaarde betekent de standaard verkoopvoorwaarden die in dit document zijn opgenomen;
  • 'Overeenkomst' betekent de overeenkomst voor de verkoop van de Goederen;
  • 'Betaalkaart' betekent de krediet- of debetkaart of een ander door u gekozen betalingssysteem dat wordt gebruikt als de betalingswijze voor de Goederen en waarvan u ons de gegevens hebt verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling;
  • 'Leveringsgebied' betekent alleen het vasteland van het Nederland.
  • 'Goederen' die u hebt besteld, met inbegrip van een deel van de goederen of onderdelen daarvan die in overeenstemming met de Voorwaarden op onze website kunnen worden gekocht;
  • 'Informatiesysteem' betekent een systeem voor het genereren, verzenden, ontvangen, opslaan of anderszins verwerken van elektronische communicatie;
  • 'Bestelling' betekent elke bestelling die u bij ons plaatst voor de levering van Goederen;
  • 'Bestelformulier' betekent het elektronische bestelformulier dat door u elektronisch wordt ingevuld en ingediend;
  • 'Verordeningen' betekent de verordeningen van 2000 inzake consumentenbescherming (verkoop op afstand);
  • 'Website' onze aanwezigheid op het world wide web, momenteel toegankelijk via het adres https://player-gt.nl/

1.2 Een verwijzing naar een wet of wettelijke bepalingen wordt geacht tevens te gelden voor alle wetswijzigingen of -herzieningen daarvan of alle regels of voorschriften die op grond daarvan zijn vastgesteld, of voor een wet waarbij de bedoelde wet wordt ingetrokken en vervangen.

1.3 Tenzij de context anders vereist:

1.3.1 Woorden in het enkelvoud, omvatten ook het meervoud en omgekeerd;

1.3.2 Woorden van het mannelijk geslacht omvatten ook het vrouwelijk geslacht en vice versa;

1.3.3 Verwijzingen naar personen omvatten mede lichamen van personen, zowel rechtspersonen als vennootschappen.

1.4 Tenzij de context anders vereist, zullen verwijzingen naar clausules worden opgevat als verwijzingen naar clausules van deze Voorwaarden.

1.5 De titels zijn enkel gemakshalve toegevoegd en zullen de bouw of de interpretatie van deze Voorwaarden niet beïnvloeden.Artikel 2. Basis van de verkoop

2.1 Wij verkopen aan u en u koopt alleen die goederen die u in een bestelling hebt vermeld en die door ons zijn aanvaard. Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is elke dergelijke verkoop van Goederen onderworpen aan deze voorwaarden en bepalingen.

2.2 Geen enkele door u ingediende bestelling wordt geacht door ons te zijn aanvaard, tenzij en totdat deze per e-mail of schriftelijk door ons is bevestigd.

2.3 Geen enkele wijziging van deze Voorwaarden is bindend voor ons, tenzij en totdat deze per e-mail of schriftelijk door ons is overeengekomen.Artikel 3. Bestellingen

3.1 De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving van de Goederen zullen die zijn welke in uw Bestelling zijn vermeld (indien door ons aanvaard).

3.2 Bestellingen worden naar ons eigen goeddunken aanvaard, maar worden normaal aanvaard indien de Goederen beschikbaar zijn, de bestelling overeenstemt met de huidige prijzen, u gevestigd bent in het Leveringsgebied en uw Betaalkaart geautoriseerd is voor de transactie.

3.3 U of wij hebben het recht om een overeenkomst te herroepen in het geval van duidelijke fouten of onnauwkeurigheden met betrekking tot de Goederen die op onze website staan.

3.4 U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de voorwaarden van elke bestelling die u indient, en voor het aan ons verstrekken van alle noodzakelijke informatie met betrekking tot de Goederen binnen een voldoende lange termijn om ons in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de voorwaarden ervan.

3.5 De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving van en elke specificatie voor de Goederen zijn die zoals vermeld op de relevante pagina's van deze site.

3.6 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de Goederen die vereist zijn om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke of EG-vereistenArtikel 4. Prijs van de goederen

4.1 De prijs van de Goederen is de prijs die op de desbetreffende pagina van deze site wordt vermeld. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde prijzen te wijzigen, met dien verstande dat indien wij een bestelling van u aanvaarden, de prijs voor de goederen de prijs zal zijn die in de desbetreffende reeks is vermeld op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst.

4.2 Als de prijs van de Goederen stijgt tussen de datum waarop wij uw Bestelling accepteren en de leveringsdatum, zullen wij u dat laten weten en u vragen om per e-mail/schriftelijk te bevestigen dat de nieuwe prijs aanvaardbaar is. Als het niet aanvaardbaar is, hebt u uiteraard de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

4.3 De prijs van de Goederen is exclusief verzekerde verzending of verpakking. Er zal een toeslag worden aangerekend in verhouding tot de grootte en de hoeveelheid van de verzekerde Goederen voor verzending en verpakking. Deze kosten zullen duidelijk op de bestelbon worden vermeld.

4.4 De totale prijs is inclusief de eventueel toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde.Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Wanneer u ons de gegevens van de Betaalkaart verstrekt en de Bestelling indient:

5.1.1 Bevestigt en garandeert u dat de informatie in de Bestelling waarheidsgetrouw en nauwkeurig is en dat u naar behoren gemachtigd bent om de Betaalkaart te gebruiken; en

5.1.2 Machtigt u ons de volledige prijs van de Goederen en alle andere betalingen die ons uit hoofde van het Contract verschuldigd kunnen worden, van de Betaalkaartrekening af te schrijven.

5.2 Als het niet mogelijk is om volledige betaling voor de Goederen van uw rekening te verkrijgen bij aflevering van de Goederen aan u, kunnen wij de Bestelling annuleren of verdere leveringen aan u opschorten. Dit doet geen afbreuk aan andere rechten die wij eventueel hebben.

5.3 Wanneer Goederen door u worden geretourneerd in overeenstemming met uw rechten op grond van de bepalingen van artikel 9, zullen wij de Betaalkaart crediteren met het toepasselijke bedrag.

5.4 Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw toestemming. Tenzij uitsluitend te wijten aan onze nalatigheid kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die u zou lijden. Indien uw betaalkaart op frauduleuze wijze wordt gebruikt, hebt u het recht de betaling te annuleren en terugbetaald te worden door de uitgever van de kaart zonder dat het verlies u in rekening wordt gebracht.Artikel 6. Levering

6.1 Levering van de Goederen geschiedt door ons of onze vervoerder op het in het Bestelformulier vermelde leveringsadres. Het is belangrijk dat dit adres juist is. Gelieve precies te zijn over waar u de Goederen wilt achterlaten als u weg bent wanneer wij leveren. Zodra de Goederen in overeenstemming met uw leveringsinstructies zijn afgeleverd, bent u er verantwoordelijk voor. Onze verantwoordelijkheid voor alles behalve schade die te wijten is aan onze nalatigheid of die te wijten is aan een fabricage- of ontwerpfout, vervalt bij de levering.

6.2 Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om de opgegeven datum voor levering of, indien geen datum is overeengekomen, binnen 30 dagen na de besteldatum te halen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen buiten onze controle. Als we de leveringsdatum niet kunnen halen, zullen we contact met u opnemen. Als de levering niet binnen 30 dagen na de opgegeven leveringsdatum kan worden uitgevoerd, hebt u het recht om ofwel een nieuwe datum af te spreken, ofwel de bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen. Als wij in staat zijn om vóór de opgegeven datum te leveren, zullen wij contact met u opnemen.

6.3 Als de bestelling een meervoudige bestelling is en wij niet in staat zijn om de gehele bestelling te leveren, maar wel een deel, zullen wij contact met u opnemen, u hiervan op de hoogte stellen, en de levering zal op een onderling overeengekomen datum plaatsvinden. In dit geval zal worden gezegd dat de levering in termijnen geschiedt. Elke levering vormt een afzonderlijke overeenkomst en indien wij één of meer termijnen niet overeenkomstig deze voorwaarden leveren, of indien u met betrekking tot één of meer termijnen een vordering instelt, hebt u niet het recht de overeenkomst in haar geheel als ontbonden te beschouwen.

6.4 Als wij om welke reden dan ook die binnen onze macht ligt uw Goederen niet volledig/gedeeltelijk kunnen leveren, zal de terugbetaling niet meer bedragen dan de prijs van de Goederen, samen met eventuele leveringskosten en/of redelijke retourkosten.

6.5 Elk der partijen is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens niet-nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de levering. In geval van annulering zullen wij u het reeds door u betaalde bedrag terugbetalen, alsmede eventuele door u gemaakte redelijke retourkosten.Artikel 7. Risico en eigendom

7.1 Zodra wij de Goederen of diensten hebben geleverd, bent u er verantwoordelijk voor. Als u een levering uitstelt, eindigt onze verantwoordelijkheid voor alles, behalve schade door onze nalatigheid, op de datum waarop wij overeenkomen ze te leveren, zoals bepaald in het contract.

7.2 Behoudens de bepalingen van artikel 9 en niettegenstaande de levering en de overgang van het risico van de Goederen, of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, gaat de eigendom van de Goederen pas op u over wanneer wij de volledige prijs van de Goederen in contanten of vrijgemaakte fondsen hebben ontvangen. De aan u geleverde goederen zijn niet bestemd voor wederverkoop.Artikel 8. Garanties en aansprakelijkheid

8.1 De bepalingen en voorwaarden van dit contract hebben geen invloed op eventuele aanvullende rechten die u kunt hebben op grond van een garantie/waarborg van de fabrikant. Dit zijn rechten die de fabrikant u geeft naast uw wettelijke rechten. Eventuele aanvullende rechten die u door de fabrikant met betrekking tot de gekochte Goederen worden verleend, maken geen deel uit van dit contract.

8.2 Als consument hebt u wettelijke rechten met betrekking tot het retourneren van goederen met gebreken en claims met betrekking tot verliezen die zijn veroorzaakt door nalatigheid van onze kant of ons verzuim om aan onze verplichtingen te voldoen. De bepalingen en voorwaarden van dit contract hebben geen invloed op uw wettelijke rechten. Voor nadere informatie over deze rechten kunt u contact opnemen met de Handelscommissie of het Citizens' Advice Bureau.

8.3 Belangrijke mededeling: termijn voor kennisgeving van vorderingen

U wordt verzocht de goederen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na de levering te onderzoeken. Elke vordering door u gebaseerd op een gebrek in de kwaliteit of de staat van de Goederen of het niet overeenstemmen ervan met de specificatie moet (ongeacht of de levering al dan niet door u is geweigerd) aan de onderneming worden gemeld binnen 14 dagen na de datum van levering of binnen een redelijke termijn na de ontdekking van het gebrek of de tekortkoming indien deze niet duidelijk was bij een redelijke inspectie.

8.4 Indien een geldige vordering met betrekking tot geleverde Goederen binnen 7 dagen na de leveringsdatum aan ons wordt gemeld, of binnen een redelijke termijn indien dit bij redelijke inspectie niet duidelijk is, hebt u het recht om: de Goederen af te wijzen en een volledige terugbetaling te ontvangen;

Of de Goederen (of het onderdeel in kwestie) gratis te laten vervangen.

Voor alle claims die na 7 dagen na levering of na overschrijding van een redelijke termijn van ontdekking worden ingediend, hebben wij het recht om ofwel:

De Goederen (of het onderdeel in kwestie) gratis te vervangen of naar eigen goeddunken de prijs van de Goederen (of een evenredig deel van de prijs) aan u terug te betalen en zullen wij geen verdere aansprakelijkheid jegens u hebben.

8.5 Behoudens met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid zijn wij krachtens dit contract niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door ons of onze agenten in omstandigheden waarin:

i) Er geen schending is van een wettelijke zorgplicht aan u verschuldigd door ons of door een van onze werknemers of agenten;

ii) Dit verlies of deze schade geen redelijkerwijs te voorzien gevolg is van een dergelijke inbreuk;

iii) Elke toename van verlies of schade als gevolg van schending door u van enige bepaling van dit contract.

Indien u het leveringsadres gedeeltelijk voor commerciële doeleinden gebruikt, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor winstderving of andere economische schade die voortvloeit uit een inbreuk op deze overeenkomst.

8.6 Onder voorbehoud van onze verplichtingen en uw rechten op grond van de Verordeningen, zijn wij niet aansprakelijk jegens u en worden wij niet geacht de overeenkomst te schenden op grond van een vertraging in de uitvoering of een verzuim om uit te voeren, van een van onze verplichtingen met betrekking tot de Goederen als de vertraging of het verzuim te wijten was aan een oorzaak buiten onze redelijke controle.

8.7 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar deze website een link bevat.Artikel 9. Recht op annulering

9.1 U hebt een bedenktijd van 30 werkdagen na de datum waarop u de Goederen hebt ontvangen om de Overeenkomst te annuleren en de Goederen op uw kosten terug te sturen en een volledige terugbetaling van de aankoopprijs te ontvangen.

9.2 Gedurende de bedenktijd dient elke annulering te geschieden door schriftelijke kennisgeving door een der partijen.

9.3 Goederen dienen compleet en onbeschadigd met alle toebehoren en instructies te worden geretourneerd. De originele verpakking moet in redelijke staat worden geretourneerd.

9.4 Het recht om deze overeenkomst te annuleren is niet van toepassing met betrekking tot: gepersonaliseerde Goederen of Goederen die volgens uw specificatie zijn gemaakt

Audio-, video-opnamen (inclusief dvd's) of computersoftware die u hebt uitgepakt

Weddenschappen of loterijen

Kranten en tijdschriften

Levensmiddelen, dranken of andere goederen bestemd voor dagelijkse consumptie.

Overeenkomsten betreffende logies, vervoer, catering of vrijetijdsbesteding die voor een bepaalde tijd of een bepaalde datum worden gesloten, bv. trein-, vliegtuig- of concerttickets of hotelreserveringen

Timeshare en pakketreizen In het geval dat wij vervangende Goederen aan u leveren in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 2, is uw recht op annulering zoals hierboven uiteengezet, behalve dat de kosten van het retourneren van de Goederen door ons worden gedragen.Artikel 10. Mededelingen

10.1 Elke mededeling die elektronisch wordt verzonden, per e-mail of anderszins:

10.1.1 Wordt geacht te zijn verzonden zodra het een informatiesysteem binnenkomt dat buiten de controle van de opsteller van het bericht valt;

10.1.2 Wordt geacht door de beoogde ontvanger te zijn ontvangen op het moment dat het in een leesbare vorm in een informatiesysteem terechtkomt dat voor de beoogde ontvanger toegankelijk is;

10.1.3. Wordt in het geval van een onderneming geacht te zijn verzonden naar de plaats waar zij haar hoofdvestiging heeft en in het geval van een particulier naar de plaats waar hij of zij gewoonlijk verblijft;

10.1.4 Wordt geacht te zijn ontvangen in het geval van een onderneming in haar hoofdvestiging en in het geval van een particulier waar hij of zij gewoonlijk verblijft.

10.2 Om uw eigen belangen te beschermen dient u te vragen om een afleveringsbewijs en een hardcopy van dat afleveringsbewijs en de originele correspondentie te bewaren.Artikel 11. Algemeen

11.1. Elke per post verstuurde mededeling wordt geacht door de beoogde ontvanger te zijn ontvangen drie dagen na verzending indien zij per eerste klas post is verzonden, of vijf dagen na verzending indien zij per tweede klas post is verzonden.

11.2 De clausules van deze Voorwaarden en elke sub-clausule daarvan zijn meervoudig en indien enig deel van enige clausule of sub-clausule nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zal zijn, zullen de overige clausules of sub-clausules niettemin geldig en afdwingbaar zijn.

11.3 Geen enkele bepaling van het Contract is bedoeld om een voordeel te verschaffen aan, of afdwingbaar te zijn door, een persoon die geen partij is bij de Overeenkomst (hetzij onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of anderszins).

11.4 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank of bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt verklaard in enig rechtsgebied, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en zal de rest van de betreffende bepaling niet worden aangetast, noch zal dit invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van die bepaling in enig ander rechtsgebied.

11.5 Wij zullen proberen eventuele geschillen snel en efficiënt op te lossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij een meningsverschil behandelen en u een gerechtelijke procedure wilt aanspannen, moet u dit binnen het Nederland doen.

11.6 11.6 De opschriften in deze Voorwaarden zijn louter gemakshalve aangebracht en zullen de interpretatie ervan niet beïnvloeden.